Algemene voorwaarden Kado Dijkje

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1     Kado Dijkje: een eenmanszaak genaamd Kado Dijkje, gevestigd te Nootdorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 75993376.
1.2     Consument: een klant/individu die als privépersoon handelt.
1.3     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aanbiedt aan consumenten.
1.4     Dag: kalenderdag.
1.5     Producten: de producten die Kado Dijkje verkoopt. Hieronder wordt onder andere verstaan: alle producten die via de online webwinkel verkocht              worden waaronder ook de gepersonaliseerde producten. Tevens het geven van workshops en de DIY pakketten.
1.6     Aanbod: de producten en/of diensten die door Kado Dijkje op de website worden aangeboden.
1.7     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of                              afnameverplichting in de tijd is gespreid.
1.8     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan           op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1.9     Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Kado Dijkje en de consument is overeengekomen waarbij Kado Dijkje een dienst zal uitvoeren.
1.10   Herroepingsrecht: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn bedenktijd en kan afzien van de overeenkomst op afstand.
1.11    Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de Kado Dijkje ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik           wil maken van zijn herroepingsrecht.
1.12    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Kado Dijkje georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van           producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor                       communicatie op afstand.
1.13    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en                     ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
1.14    Informatie: alle gegevens die afkomstig zijn van de consument.
1.15    Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de consument en/of Kado Dijkje worden ingevoerd, verwerkt en         opgeslagen.
1.16    Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Kado Dijkje.

ARTIKEL 2. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Kado Dijkje
Langelandseweg 16
2631 PS Nootdorp
Nederland

T (+361) 17371203
E info@kadodijkje.nl
W www.kadodijkje.nl
KVK 75993376
BTW nummer NL003020042B65

ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID
3.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kado Dijkje en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en                        bestelling tussen Kado Dijkje en de consument.
3.2       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.                    Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene                             voorwaarden bij Kado Dijkje in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3       Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt              gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze              dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet                mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische              weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden                  toegezonden.
3.4       Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en                  derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de                  toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
3.5       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan                blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen              worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
3.6       Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
3.7       Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van            deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4. HET AANBOD
4.1       Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2       Het aanbod is vrijblijvend. Kado Dijkje is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
4.3       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende                        gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de Kado Dijkje gebruik maakt van afbeeldingen            zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het                    aanbod binden Kado Dijkje niet.
4.4       Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de                overeenkomst.
4.5       Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kado Dijkje kan niet garanderen dat de                         weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
4.6       Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het              aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
           * de prijs inclusief belastingen;
           * de eventuele kosten van verzending;
           * de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
           * het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
           * de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
           * de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Kado Dijkje de prijs garandeert;
           * de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden              berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
           * of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
           * de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan               controleren en indien gewenst herstellen;
           * de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
           * de gedragscodes waaraan de Kado Dijkje zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg                 kan raadplegen;
           * de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5. DE OVEREENKOMST
5.1       De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod            en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2       Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kado Dijkje onverwijld langs elektronische weg de ontvangst                van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door Kado Dijkje is bevestigd, kan de consument de                      overeenkomst ontbinden.
5.3       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Kado Dijkje passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de            elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Kado Dijkje                    daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4       Kado Dijkje kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van              al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Kado Dijkje op grond van dit              onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan            de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5       Kado Dijkje zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument              op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van Kado                  Dijkje waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht                    gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; de informatie over garanties en                         bestaande service na aankoop; de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Kado Dijkje deze gegevens al aan de                      consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst                een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
5.6       In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
5.7       Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

ARTIKEL 6. HERROEPINGSRECHT
Bij levering van producten:
6.1       Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.            Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan                  Kado Dijkje bekend gemaakte vertegenwoordiger. LET OP: dit geldt niet voor gepersonaliseerde producten.
6.2       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of            gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik                maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Kado Dijkje            retourneren, conform de door Kado Dijkje verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3       Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,                  kenbaar te maken aan Kado Dijkje. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander                  communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de                consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,                      bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.4       Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn                               herroepingsrecht resp. het product niet aan Kado Dijkje heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:
6.5       Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14            dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6.6       Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Kado Dijkje bij het aanbod en/of uiterlijk bij de                    levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies

ARTIKEL 7. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
7.1       Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2       Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Kado Dijkje dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping,                    terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete                      terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de                      consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
7.3       Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele                                 waardevermindering van het product.
7.4       De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Kado Dijkje niet alle wettelijk                    verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

ARTIKEL 8. UITSTEL HERROEPINGSRECHT
8.1       Kado Dijkje kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het                           herroepingsrecht geldt slechts indien Kado Dijkje dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2       Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
           * 
die door Kado Dijkje tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
           * die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
           * 
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
           * die snel kunnen bederven of verouderen;
           * waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Kado Dijkje geen invloed heeft;
           * voor losse kranten en tijdschriften;
           * voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;
           * voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
8.3       Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
           * betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
           * waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
           * 
betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9. DE PRIJS
9.1.      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens            prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
9.2       In afwijking van het vorige lid kan Kado Dijkje producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële                    markt en waar Kado Dijkje geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat                        eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
9.3       Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke                  regelingen of bepalingen.
9.4       Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Kado Dijkje dit bedongen heeft en:
           * 
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
           * of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
9.5       De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
9.6       Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij            druk – en zetfouten is Kado Dijkje niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

ARTIKEL 10. CONFORMITEIT EN GARANTIE
10.1    Kado Dijkje staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke          eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of          overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Kado Dijkje er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.2    Een door Kado Dijkje, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond           van de overeenkomst tegenover Kado Dijkje kan doen gelden.
10.3    Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan Kado Dijkje schriftelijk te worden gemeld.                        Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
10.4    De garantietermijn van Kado Dijkje komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Kado Dijkje is echter te nimmer verantwoordelijk voor de                     uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van               het gebruik of de toepassing van de producten.
10.5    De garantie geldt niet indien:
           * de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
           * de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de               aanwijzingen van Kado Dijkje en/of op de verpakking behandeld zijn;
           * 
de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of              de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 11. LEVERING EN UITVOERING
11.1    Kado Dijkje zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten           en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
11.2    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
11.3    Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
        uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging                        ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen               nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De                 consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
11.4    Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn             geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
11.5    In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Kado Dijkje het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch                    uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
11.6    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Kado Dijkje zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.            Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende                    artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Kado Dijkje.
11.7    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Kado Dijkje tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf             aangewezen en aan Kado Dijkje bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12. DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING
Opzegging
12.1    De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit               daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van         ten hoogste één maand.
12.2    De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit                    daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen                opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
12.3    De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
         * te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
         * tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
         * altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Kado Dijkje voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
12.4    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of            diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
12.5    In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws-          en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze                       verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
12.6    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend              voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een                opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van           dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
12.7    Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of                  kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur
12.8    Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn
         van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur                    verzetten.

ARTIKEL 13. BETALING
13.1     Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het            ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan              nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
13.2    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kado Dijkje te melden.
13.3    In geval van wanbetaling van de consument heeft Kado Dijkje behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar          gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14. KLACHTENREGELING
14.1    Kado Dijkje beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
14.2    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kado Dijkje,              nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
14.3    Bij Kado Dijkje ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht              een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kado Dijkje binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van                       ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
14.5    Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Kado Dijkje. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij          klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur                                    (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via                                                   https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn            klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend          en zowel Kado Dijkje als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie              zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te            melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
14.6    Een klacht schort de verplichtingen van Kado Dijkje niet op, tenzij Kado Dijkje schriftelijk anders aangeeft.
14.7    Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Kado Dijkje, zal Kado Dijkje naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of                repareren.

ARTIKEL 15. GESCHILLEN
15.1    Op overeenkomsten tussen Kado Dijkje en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht             van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
15.2    Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

ARTIKEL 16. AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.